Dzień Dziecka z Izbą i na sportowo


Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość zaprasza dzieci na zabawy i konkurencje sportowe z Izbą, które odbędą się w sobotę, 29 maja 2021 r. na terenie wokół Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem 84. Start o godz. 16:00.

Ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia i stan epidemii w Polsce, postarajmy się zachować dystans, aby kontakt fizyczny dziecięcych uczestników był zminimalizowany. Dlatego też gry i konkurencje sportowe odbędą się w plenerze.

W programie następujące atrakcje:

 • konkurencje sprawnościowe – STS „Gryf” i UKS „Azymut”
 • gry i zabawy sprawnościowe
 • zabawa z Regionalną Izbą Pamięci w Wysokiem „Z przeszłością na okrągło” – „koło fortuny” z nagrodami
 • malowanie kolorową kredą obrazów na parkingu

Weź dobry humor …i napój!

Mile widziani opiekunowie dzieci!

Zapraszamy i życzymy miłej zabawy
GOKGZ

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Wsparcie organizacyjne: Samorząd Gminy Zamość, Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem, Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość, Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska, Sołtys z Radą Sołecką Wysokiego, Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem, OSP Wysokie.

 


 

REGULAMIN WYDARZENIA

„Dzień Dziecka z Izbą i na sportowo”
29 maja 2021 r., teren przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem 84

 

 1. Wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci z opiekunami odbywa się w godz. 16:00 – 19:00.
 2. Ruch pojazdów kołowych z napędem mechanicznym jest zabroniony na placu wydarzenia. Wyjątek stanowią pojazdy służb ratunkowych i porządkowych oraz pojazdy organizatora.
 3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy wydarzenia mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
 5. Po zakończeniu wydarzenia jego uczestnicy mają obowiązek bezzwłocznie opuścić miejsce imprezy.
 6. Osoby przebywające na terenie wydarzenia mają obowiązek stosować się do zaleceń organizatorów i służb porządkowych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 7. Na teren wydarzenia zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 8. Organizatorzy i służby porządkowe nie prowadzą depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie wydarzenia jest zabronione.
 9. Organizator zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren wydarzenia psów i innych zwierząt z wyjątkiem biorących udział w ewentualnych występach i pokazach w ramach programu.
 10. Na terenie wydarzenia nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 7 regulaminu, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
 11. Z terenu wydarzenia będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowają się niezgodnie z regulaminem wydarzenia.
 12. Osoby obecne na terenie wydarzenia mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegać regulaminu.
 13. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, będą przekazywane Policji.
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za mienie pozostawione na terenie wydarzenia.
 15. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do informowania organizatorów i służb porządkowych o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 16. Na terenie wydarzenia mają prawo pozostawać obiekty, których obecność została zatwierdzona przez organizatora.
 17. Każdy dorosły uczestnik może przybyć na wydarzenie w maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta, przy czym podczas przebywania ze swoimi dziećmi na terenie wydarzenia nie ma obowiązku noszenia maseczki, ale wówczas należy zachować dystans społeczny wobec osób nie będących domownikami.
 18. Przed wejściem na teren wydarzenia, wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Uczestnicy są zobowiązani powtarzać zabieg w trakcie wydarzenia i podczas wychodzenia z terenu wydarzenia. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia organizator.
 19. Na terenie wydarzenia należy zachować dystans pomiędzy uczestnikami – min. 1,5 metra.
 20. Udział w wydarzeniu odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników.
 21. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników wydarzenia od NNW. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas wydarzenia ponoszą rodzice i opiekunowie prawni.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Wsparcie organizacyjne: Samorząd Gminy Zamość, Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem, Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość, Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska, Sołtys z Radą Sołecką Wysokiego, Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem, OSP Wysokie.

W imieniu organizatorów
Dyrektor GOKGZ

Skip to content