Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Żdanowie

 1. Właścicielem kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Żdanowie jest Gmina Zamość, a Administratorem Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.
 2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.
 3. Kompleks jest czynny w następujących terminach:
  – w okresie roku szkolnego w dniach od poniedziałku do piątku – w godzinach 8:00 – 14:00:
  pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie Szkoły Podstawowej w Żdanowie  oraz innych szkół z terenu Gminy Zamość, po wcześniejszej rezerwacji; – do czasu odwołania zajęć w szkołach od dnia 13 maja br. dyżury na Orliku pełnią pracownicy GOK GZ.
  – w miesiącach marzec czerwiec i wrzesień -listopad w dniach od poniedziałku do piątku – w godzinach 16:00  – 22:00 ,
  w soboty i niedziele – w godzinach 14:00 do 21:00:
  – w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień)
  w dniach: od poniedziałku do piątku – w godzinach 15:00  – 22:00 ,
  w soboty i niedziele – w godzinach 14:00  – 21:00.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w obrębie godzin udostępniania.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do obiektu w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 6. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają mieszkańcy Gminy Zamość. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska przez grupy zorganizowane, które uzyskują pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu przed użytkownikami indywidualnymi. O fakcie rezerwacji Administrator informuje w formie ogłoszenia. Grupa zorganizowana musi liczyć przynajmniej 10 osób. Rezerwację boisk koordynuje przedstawiciel Administratora, tel. 797384702.
 7. Boiska są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
 8. Za rzeczy pozostawione na obiekcie Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11a:
  1. na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego – dotyczy boiska trawiastego.
 10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować  zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
  b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.;
  c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska oraz innego wyposażenia;
  d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i narkotyków, i innych substancji odurzających;
  f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
  g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
  i) wprowadzania zwierząt;
  j) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;
  k) przebywania na terenie obiektu po zmroku osobom poniżej 15 roku życia z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych.
 12. Rozstrzygnięcia, dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 11 korzystania z boisk, podejmuje Administrator, który w zależności od sytuacji może:
  • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
  • nakazać opuszczenie terenu boisk;
  • zakazać dalszych wstępów na kompleks.
 13. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt 3a:
  a) Administrator kompleksu i szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu;
  b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  c) prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy, itp.) jest zobowiązany powiadomić Administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego;
  d) osoby niepełnoletnie do lat 7 mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel, itp.),
  e) osoby korzystające z boisk mogą korzystać również z pomieszczeń socjalnych, po zostawieniu dowodu tożsamości u opiekuna obiektu przez osobę odpowiedzialną za grupę. Opiekun grupy zorganizowanej opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny.
 14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, przepisów obowiązujących w stanie epidemii, a w szczególności do uwag Administratora i bezpośrednio uwag opiekuna obiektu.
 15. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno – administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem / Administrator obiektu

 

TELEFONY ALARMOWE (tel. kom. 112), Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna 998,Policja 997