Wyniki konkursu „Zima 2021 w obiektywie”

Aż 415 zdjęć nadesłano do konkursu fotograficznego „Zima 2021 w obiektywie”, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Do rywalizacji konkursowej organizator dopuścił 367 zdjęć, ponieważ 48 nie spełniło wymogów regulaminowych. Listę zgłoszeń zamknięto o północy z 28 lutego na 1 marca. Czteroosobowe Jury obradowało dnia 4.03.2021 r. Oto krótkie podsumowanie. Więcej szczegółów w Protokole – zapraszamy do lektury.

Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatora, być może dlatego, że była to pierwsza edycja konkursu, ale być może nie ostatnia. Z powodu tak dużej ilości zdjęć Jury pracowało w dwóch etapach: najpierw indywidualnie, wybierając po 10 zdjęć przez każdego z Jurorów; potem w formie zebrania i dyskusji nad wydrukami wybranych zdjęć. Spośród 367 zdjęć wytypowano łącznie 32 zdjęcia, gdyż w pierwszym etapie wybory niektórych Jurorów się pokrywały – takich zdjęć było 8. Przy typowaniu kierowano się takimi kryteriami ukazania tematyki zimowej, jak artyzm, pomysłowość, unikalne ujęcia fauny dzikiej, unikalne ujęcia fauny oswojonej, unikalne ujęcia flory, unikalne ujęcia krajobrazu, unikalne ujęcia zjawisk naturalnych (słońce, lód, śnieg, szadź, opad atmosferyczny, noc, powietrze/mgła, itp.), sposób dokumentowania ludzkich działań (figury śniegowe, bałwany, itp.).

Podczas dyskusji podjęto jednomyślną decyzję o zwiększeniu liczby równorzędnych wyróżnień z 6 do 15, celem zmniejszenia dysproporcji między zaskakująco dużą liczbą zgłoszonych zdjęć, a nieproporcjonalnie małą ilością nagród i wyróżnień. Oto werdykt:

 • I miejsce: MIŁOSZ DYBAŚ – otrzymuje dyplom i następujące nagrody: smartwatch, zestaw obiektywów na smartfon, mini-słuchawki bezprzewodowe i pakiet gminnych gadżetów promocyjnych, w tym foto-album.
 • II miejsce: DIANA WIŚNIEWSKA – otrzymuje dyplom i następujące nagrody: smartband, zestaw obiektywów na smartfon i pakiet gminnych gadżetów promocyjnych, w tym foto-album.
 • III miejsce: MARCEL LEŃCZUK – otrzymuje dyplom i następujące nagrody: smartband i pakiet gminnych gadżetów promocyjnych, w tym foto-album.
 • IV miejsce: MAGDALENA SAŁAMACHA – otrzymuje dyplom i następujące nagrody: mini-słuchawki bezprzewodowe i pakiet gminnych gadżetów promocyjnych, w tym foto-album.

Jury przyznało 15 równorzędnych wyróżnień następującym autorom: Aleksandra Dróżdż-Smyk, Anna Ślusarska, Dariusz Głowacki, Dorota Wrzesinska, Emil Knybel, Edyta Zając, Izabela Pawlos, Karolina Adamczuk, Krzysztof Chrześcijan, Lena Kołtun, Patrycja Kwitek, Szymon Popko, Weronika Kostrubiec, Vanessa Sokołowska i Wojciech Tor. Każdy wyróżniony Autor otrzyma dyplom oraz zestaw gminnych gadżetów i publikacji promocyjnych, w tym album fotograficzny.

Poniżej nagrodzone i wyróżnione zdjęcia. Natomiast wszystkie 367 zdjęć konkursowych jest również dostępnych do obejrzenia na stronach oficjalnych serwisów internetowych organizatora konkursu i Gminy Zamość.

GOK: JK

Protokół z obrad jury

 

Nagrodzone zdjęcia:

 

Wyróżnione zdjęcia:

 

Galeria nadesłanych zdjęć:

 


 

Regulamin Foto-Konkursu „Zima 2021 w obiektywie”

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Organizator: GOKGZ, tj. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Tematyka: Tematyka zdjęć konkursowych jest bardzo ogólna, przy czym powinna nawiązywać do ferii i zimy na początku 2021 r. (np. krajobrazy zimowe, bałwany i inne figury śniegowe, zjawiska pogodowe, zdjęcia makro, różnorodne scenki z życia ludzi lub zwierząt, czynności podejmowane w tym czasie, itp.). Tematyka zdjęć konkursowych może, ale nie musi, nawiązywać do pandemii i jej wpływu na życie i zwyczaje, przy czym UWAGA! KAŻDA TWARZ LUDZKA UWIECZNIONA NA ZDJĘCIACH POWINNA MIEĆ PRAWIDŁOWO ZAŁOŻONĄ MASECZKĘ OCHRONNĄ! – wymóg konieczny.

Cele konkursu: 1) Rozwijanie pasji fotografowania i uzdolnień w tym zakresie. 2) Propagowanie fotografii pięknych, ciekawych, niebanalnych. 3) Dokumentowanie zimowej aury, szczególnie w Gminie Zamość. 4) Pobudzanie osób do aktywności artystycznej w trudnym czasie ferii i zimy 2021 r. podczas pandemii. 5) Rozwój kreatywności wśród autorów zdjęć. 6) Ujawnianie fotograficznych talentów poprzez mobilizowanie do udziału w zdrowej konkursowej rywalizacji artystycznej. 7) Propagowanie prawidłowego noszenia maseczek.

Harmonogram realizacji konkursu:

 1. Termin zgłaszania fotografii do konkursu: do 28 lutego 2021 r.
 2. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników: do 5 marca 2021 r.
 3. Uruchomienie internetowej foto-galerii nadesłanych zdjęć biorących udział w konkursie nastąpi do 31 stycznia 2021 r. w gok.gminazamosc.pl.

Uwagi: W sprawach nieuregulowanych regulaminem postępowanie określa organizator – ostateczna interpretacja regulaminu leży po stronie organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w szczególności z uwagi na pandemię koronawirusa. Ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości poprzez komunikaty na stronie internetowej Organizatora www.gok.gminazamosc.pl.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Jak zgłosić zdjęcie do konkursu? Autorzy przesyłają zdjęcia drogą internetową w formie plików elektronicznych za pomocą TEGO FORMULARZA, w terminie do 28.02.2021 r.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 1. Konkurs jest dostępny dla każdego (za wyjątkiem osób określonych w kolejnym punkcie), bez względu na wiek, kto ma dostęp do internetu, przy czym uprasza się doświadczonych zawodowych fotografów, dla których fotografia jest głównym źródłem utrzymania, o ustąpienia pola amatorom i powstrzymanie się od udziału w niniejszym konkursie (Uwaga! Ta prośba nie jest wiążąca).
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GOKGZ.
 3. Za nieletnich uczestników konkursu odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
 4. Konkurs dla osób zamieszkałych wyłącznie na terytorium Polski.

Jakie są wymagania wobec zdjęcia konkursowego oraz Autora zdjęcia?

 1. Zdjęcie musi być w formacie JPG i rozdzielczości min. 1600 pikseli na dłuższym boku.
 2. Autor może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć, ale Jury do pierwszej czwórki zwycięzców może zakwalifikować maksymalnie jedno zdjęcie danego Autora.
 3. Autor, przesyłając zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie zdjęcia przez Organizatora na stronach internetowych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem i w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość.
 4. Przesyłając formularzem zdjęcie, Autor oświadcza, że:
 • ma pełne prawo do dysponowania tym zdjęciem,
 • przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego zdjęcia,
 • i te w/w prawa nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej.
 1. W razie konieczności Autor przedstawi odpowiednie dowody, potwierdzające stan prawny zgłoszonego zdjęcia. Autor przesyłając zdjęcie do konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte na nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W razie wystąpienia osób trzecich z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, w związku z publikacją zdjęcia przesłanego przez Autora, ponosi on za to wszelką odpowiedzialność prawną, a także w razie wystąpienia sporu, Autor zobowiązuje się przystąpić, w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, ugodowym i innym, po stronie Organizatora.

Kiedy będą wyniki konkursu, jakie są nagrody i sposoby ich wręczania?

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 05.03.2021 r.
 2. O składzie społecznego Jury decyduje Dyrektor GOKGZ, przy czym członkami Jury będą pracownicy GOKGZ i opcjonalnie osoba/y związane z fotografią artystyczną lub reportażową.
 3. Zwycięzcami konkursu będą czterej Autorzy w kolejności zajmowanych miejsc: I, II, III, IV.
 4. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe przypisane do zajętych miejsc:

I miejsce:    smartwatch, zestaw obiektywów na smartfon, mini-słuchawki bezprzew., gadżety,

II miejsce:  smartband, zestaw obiektywów na smartfon, gadżety,

III miejsce: smartband, gadżety,

IV miejsce: mini-słuchawki bezprzewodowe, gadżety.

 1. Autorzy miejsc od V do X otrzymają pisemne wyróżnienia.
 2. Miejsce i sposób wręczenia nagród ustali Organizator w zależności od okoliczności, w tym sytuacji związanej z obostrzeniami epidemiologicznymi, a następnie powiadomi Zwycięzców w stosownym czasie, lecz nie później niż do 12.03.2021 r. W przypadku braku akceptacji ustaleń Organizatora przez Autora, traci on status Zwycięzcy na rzecz kolejnego Autora wg wskazań Jury, które zostanie zwołane ponownie.
 3. Relacja z przebiegu konkursu, w tym dane Zwycięzców i opcjonalnie zwycięskie zdjęcia, zostaną opublikowana w serwisie gok.gminazamosc.pl, w gminnym czasopiśmie „Biuletyn Samorządu Gminy Zamość”, na portalu www.facebook.com/zamojski.gok oraz opcjonalnie na www.gminazamosc.pl. Informacja w formie w/w relacji będzie przesłana do mediów lokalnych.

W imieniu organizatora
dyr. GOKGZ
Jarosław Kalbarczyk

Skip to content