Wielki konkurs „Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość 2020”

Regulamin konkursu

 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (dalej w skrócie: GOKGZ).
 • Konkurs skierowany do mieszkańców Gminy Zamość oraz dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych zlokalizowanych na jej terenie.
 • Kategorie: Uczestnicy zgłaszają swój udział w jednej z 3 kategorii:
  I. uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej,
  II. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej
  III. OPEN – osoby powyżej 16. roku życia (mieszkańcy Gminy Zamość).
 • Elementy obowiązkowe w pracach:
  • projekt plastyczny kartki/pocztówki powinien być zainspirowany krajobrazem lub architekturą Gminy Zamość oraz kulturą Polski,
  • projekt plastyczny powinien oddawać wartości Świąt Bożego Narodzenia w kulturze chrześcijańskiej oraz zawierać motywy i symbole religijne odnoszące się do Świąt Bożego Narodzenia,
  • opcjonalnie praca plastyczna może zawierać hasło typu: „Boże Narodzenie 2020”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Wesołych Świąt 2020”, „Narodził się Bóg Dziecina”, „Świętujmy Narodzenie Pańskie” lub podobne.
 • Cele konkursu:
  • wybór najpiękniejszych prac plastycznych, w tym wybór „Wielkiej Piątki”, tj. pięciu prac, które zostaną wykorzystane w produkcji i druku oficjalnych pocztówek świątecznych Gminy Zamość do rozesłania z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość,
  • wspieranie idei samorządowej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Zamość,
  • aktywizacja mieszkańców Gminy Zamość do współtworzenia jej pozytywnego wizerunku,
  • krzewienie wartości chrześcijańskich utrwalonych w polskiej tradycji,
  • promocja Gminy Zamość,
  • utrwalanie tradycji przekazywania sobie nawzajem kartek bożonarodzeniowych.
 • Zasady wykonania prac i niezbędne załączniki:
  • praca może być wykonana dowolną techniką na powierzchni płaskiej o formacie A4, przy czym dopuszczalne jest wykorzystanie trójwymiarowych dodatków plastycznych nie większych niż 0,5 cm na wysokość mierzoną od powierzchni kartki A4,
  • każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 projekt pocztówki/kartki w odpowiedniej kategorii,
  • każdy zgłoszony projekt powinien być opisany na odwrocie:
   a) w przypadku zgłoszenia przez szkołę opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, klasę (lub grupę przedszkolną), szkołę, do której uczęszcza autor, a także imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu,
   b) w przypadku zgłoszenia indywidualnego opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy i numer telefonu,
   c) do każdej zgłoszonej pracy należy koniecznie dołączyć komplet podpisanych zgód i podpisaną klauzulę RODO – pod rygorem odrzucenia pracy w przypadku braku kompletu podpisów (wzory kart ze zgodami oraz klauzula RODO stanowią załączniki do regulaminu – są dostępne na stronach internetowych GOKGZ lub Urzędu Gminy Zamość: http://gok.gminazamosc.pl/) lub https://gminazamosc.pl/.
 • 2 sposoby zgłaszania prac i załączników w dobie pandemii.
  Prace plastyczne wraz z kompletem załączników mogą być zgłoszone drogą tradycyjną lub on-line:

  • I. zgłoszenia drogą tradycyjną:
   • prace zgłaszane indywidualnie mogą być przynoszone osobiście do jednej z dwóch niżej wymienionych placówek i przekazane pracownikowi dyżurnemu przy drzwiach wejściowych,
   • prace zgłaszane zbiorowo, np. przez daną szkołę lub organizację, mogą być przynoszone osobiście do jednej z dwóch niżej wymienionych placówek i przekazane dyżurnemu pracownikowi przy drzwiach wejściowych placówki, przy czym wszystkie prace powinny być zgromadzone w zamkniętej kopercie, a osoba zgłaszająca zbiór prac zobowiązana jest dodatkowo dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (wzory kart stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do regulaminu),Zgłoszenia drogą tradycyjną przyjmują 2 punkty w następujących placówkach:
     • 1) GOKGZ, tj. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem 154, 22-400 Zamość – od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-14:00,
      2)
     • Urząd Gminy Zamość (biuro administracji GOKGZ) w Zamościu, ul. Peowiaków 92 – urna przy drzwiach Urzędu, przekazanie pracownikowi dyżurnemu – od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.
  • II. zgłoszenia drogą on-line:
   prace zeskanowane lub sfotografowane w formie plików elektronicznych można zgłaszać on-line za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego na gminnej stronie internetowej https://gminazamosc.pl/ w materiale „Kartki Bożonarodzeniowe 2020”, umieszczonym w dziale „WAŻNE”. Pracę w formie pliku należy załączyć wg wskazówek formularza oraz zaakceptować wszystkie niezbędne zgody konkursowe i klauzulę RODO. Uwaga! Zachować oryginały prac, gdyż GOKGZ zastrzega sobie możliwość poproszenia o ich udostępnienie, np. na potrzeby wystawy w siedzibie GOKGZ lub do wykorzystania w produkcji gminnych pocztówek.
 • Termin składania prac konkursowych: do 25 listopada 2020 r. (środa).
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez specjalnie powołaną komisję, której decyzje są ostateczne. Organizator zastrzega sobie prawo wyróżnienia dodatkowych prac. Organizator przyznaje nagrody rzeczowe, wyróżnienia i upominki. Oficjalnymi kartkami Gminy Zamość nie mogą zostać prace autorów, którzy otrzymali tytuł laureata w ostatniej edycji konkursu, zarówno dotyczącej kartek bożonarodzeniowych, jak i wielkanocnych. Prace, które wpłyną na konkurs przechodzą na własność Organizatora, przy czym istnieje możliwość ich odebrania przez autorów po zakończeniu działań konkursowych.
 • Prawa Organizatora: z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu na GOKGZ przechodzą nieodpłatnie prawa majątkowe i autorskie do prac w zakresie rozpowszechniania ich kopii w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, publikacji w wydawnictwach promujących Gminę Zamość i GOKGZ, bez względu na ilość i wielkość nakładu, publikacji w internecie oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • Prawa autorów:
  • GOKGZ zobowiązuje się do ponoszenia autorskich praw osobistych, w szczególności do uwidocznienia autorstwa projektów pocztówek/kartek,
  • każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania na piśmie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie prac w celach konkursowych, wypełniając odpowiednią kartę zgłoszeniową oraz podpisanej klauzuli RODO. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny. W przypadku zgłoszenia w formie on-line należy zaznaczyć odpowiednie zgody w specjalnym formularzu zgłoszeniowym na w/w stronie internetowej.
  • Prace, których autorzy nie dostarczą bądź nie odznaczą on-line powyższych zgód i klauzuli RODO, nie zostaną ujęte w rywalizacji konkursowej i nie będą udostępnione komisji do oceny.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz na stronach internetowych Gminy Zamość i GOKGZ.

 

Zgłoś pracę:

DZIEŁO AUTORA NIELETNIEGO

DZIEŁO AUTORA PEŁNOLETNIEGO

Skip to content